CÔNG TY CP TM QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              SỐ: 03/2021/QĐ-CTY                                                                             Độc lập – Tự lập – Hạnh phúc

                        THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ GIÁ

                                                                 QUY ĐỊNH

Điều 1: Mục đích và ý nghĩa quy định.

Quy định này được thiết lập nhằm quản lý giá lẻ bán ra thị trường cũng như giá buôn giữa các đại lý, nhằm
đảm bảo không bán phá giá gây ảnh hưởng đến quyền lợi chung của cả hệ thống.

Điều 2. Nội dung.

2.1 Quy định về giá bán lẻ:

Yêu cầu bán giá lẻ sản phẩm theo giá niêm yết của công ty :

a. Được phép giảm giá sản phẩm 1 lần / 1 tháng (vào ngày đầu tháng) cùng các ngày lễ tết bao gồm:
Ngày 08/03, Trung thu, ngày 20/10, ngày Noel, tết âm lịch và các ngày công ty quy định. Nếu
khuyến mại những ngày khác đều bị coi là vi phạm quy định về giá cả.
b. Thời gian khuyến mại: Tối đa 3 ngày trong 1 dịp khuyến mại.
c. Không được giảm giá quá 15% giá sản phẩm (trường hợp tặng hàng thì được tặng sản phẩm có giá
không quá 15% giá bán lẻ của hàng bán).
d. Tuyệt đối không sử dụng các hình thức bán phá giá ngầm khác ngoài quy định về giá cả của công
ty (giá mua chung, giá dùng thử…)

2.2 Quy định về giá bán buôn:

a. Yêu cầu đổ giá buôn theo số lượng và bảng giá của hệ thống. Các trường hợp cấu kết lấy chung để
được hưởng mức giá tốt cũng được coi là hành vi phá giá.
b. Nghiêm cấm câu kéo khách buôn, sỉ của chi nhánh khác
c. Không đăng công khai khuyến mại riêng với bất kỳ lý do gì (bị chặn nhóm, không đăng được
nhóm…)
d. Không trực tiếp hoặc gián tiếp so sánh khuyến mại gây ảnh hưởng đến các chi nhánh khác.

Điều 3. Xử lý vi phạm

a. Vi phạm lần 1: Nhắc nhở hoặc cảnh báo công khai trên toàn hệ thống, đối với trường hợp bán sai
giá thì yêu cầu gỡ bỏ và xử lí theo từng thời điểm
b. Vi phạm lần 2: Phạt 20-50% mức thưởng của người vi phạm, các đại lí tuyến trên có trách nhiệm
thu và nộp phạt về công ty chậm nhất 3 ngày kể từ ngày vi phạm. Trường hợp quá thời hạn vi phạm
như trên thì đại lí tuyến trên sẽ bị trừ trực tiếp vào tiền thưởng tháng đó.
c. Vi phạm lần 3: Cắt buôn vĩnh viễn, đăng công khai người vi phạm, không bảo hành và không chịu
trách nhiệm với số hàng hóa vi phạm sau ngày cắt.

Điều 4. Các quy định chung

a. Trong mọi trường hợp khuyến mại nếu trường hợp đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi
chung của cả hệ thống, công ty có quyền yêu cầu người khuyến mại dừng hoặc thay đổi hình thức
tránh làm ảnh hưởng tới hệ thống.
b. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các chi nhánh thuộc hệ thống công ty. Quyết định của
công ty sẽ là quyết định cuối cùng.
c. Các chi nhánh thuộc công ty có trách nhiệm đôn đốc các chi nhánh của mình thực hiện nghiêm
chỉnh quy định của hệ thống.

Điều 5. Ngày hiệu lực:

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, sau ngày này mọi thay đổi bổ sung sẽ được báo lại bằng văn
bản chính thức. Yêu cầu các chi nhánh chia sẻ công khai để đảm bảo quyền lợi chung cho cả hệ thống.

           Bên A                                                                              Bên B
(Ký tên và đóng dấu)                                                     (Ký tên và đóng dấu )