CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HYEON LAB VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH HYEON LAB VIỆT NAM

      Khi sử dụng Website của hyeonlab, người đọc đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. hyeonlab có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của website tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu người đọc vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là quý vị đã chấp thuận các thay đổi đó.